ТАЙМЕР Moto Clock Мото часовник

#15764
Налично: yes

42,00 лв.
Количество:

ТАЙМЕР MOTO CLOCK МОТО ЧАСОВНИ 3764

Описание


ТАЙМЕР Moto Clock Мото часовник 3764
Moto Clock
Мото часовник

Устройството Moto Clock е предназначено за измерване на работните часове на машини и съоръжения, за които е от значение извършване на сервизна профилактика и поддръжка в определено време с цел гарантиране на безотказна работа.
Основни параметри:
-Захранващо напрежение AC/DC 7-18V
- Избор на два режима на обхват на работа
-Режим 1- 99 часа и 59 минути
-Режим 2- 9999 часа
- Възможност за задаване на определено време, след което се активира изход 5V/0.4A, към който може да бъде включена сигнализация, солид стейт реле или др.
- Галванично разделен вход 12V и 24V за измерваното време.
-При отпадане на захранващото напрежение устройството запазва в енергонезависима памет зададените настройки и измереното време.
-Светодиодна индикация за активен изход
-Светодиодна индикация за активен вход
- Размери: мм х мм.

Въвеждане в експлоатация

Към клема J2 се подава напрежение от машината (съоръжението) на което желаем да измерваме работното време 12V или 24V съответно на пин 1 +24V и пин 2 маса или на пин 3 +12V и пин 2 маса. Светодиода D2 IN светва и по този начин отчита наличие на входен сигнал.
Към клема J1 се подава захранващо право или променливо напрежение в границите от 7 до 18V/0.6A
Към клема J3 може да бъде свързан правотоков консуматор (реле, солид стейт реле, зумер с вътрешен генератор и др.) с работно напрежение DC 5V и максимален ток 0,4A.
С помощта на бутоните S1, S2 и S3 се настройва устройството в желания работен обхват 99 часа и 59 мин или 9999 часа и желаното време след което да се активира изхода (в случай че е необходимо), активирането на изхода се индицира от светодиода D2 OUT на платката.
Функция на бутоните:
S1- Start/Reset - Стартиране на измерваното време или зануляване на текущото време
S2- Prog - Избор на режим
S3- Up-Down - избор на стойност
Пример:
Натискаме бутон S2 и се влиза в режим на програмиране 9999 натискаме втори път бутон S2 и влизаме в режим 99.59 . След избор на желания режим натискаме бутон S3 първият (левият) индикатор започва да мига с натискане на S3 избираме стойност от 0 до 9 след това с бутон S2 преминаваме в следваща позиция на индикатора, избора на желаната стойност се осъществява с натискане на бутон S3 по този начин се задава желаното време.
С натискане на бутона S1 стартираме процеса на измерване. При натискане на бутона S1 в режим на измерване зануляваме текущото време.