ЦИФРОВ ЦИКЛИЧЕН ТАЙМЕР от 1секунда до 999 минути и 59 секунди

#4986
На склад

48,00 лв.
Количество:

ТАЙМЕР ЦИФРОВ ЦИКЛИЧЕН C111

Описание


ЦИФРОВ ЦИКЛИЧЕН ТАЙМЕР “

от 1секунда до 999 минути и 59 секунди

КИТ-С111

Предлаганото устройство е цифров цикличен таймер със захранване 220V , изход с реле
220V за време. Устройството е изградено на базата на микроконтролер съдържащ програма
с 2 таймера, които могат да работят самостоятелно или да се редуват циклично с време
от 1 секунда до 999 минути и 59 секунди.
Работа с Цикличния Таймер-1.
Бутон "F"- с този бутон се избира съответната функиция.
Бутон "Р" - с този бутон се пускат двата таймера, а в режим програмиране се променят показанията.
Таймер1 - когато е задействан, релето не е включено -ИНДИКАЦИЯ Червен Светодиод-1.
Таймер2 - когато е задействан, релето е включено -ИНДИКАЦИЯ Зелен Светодиод-2.
Цикличен или не цикличен таймер -ИНДИКАЦИЯ Син Светодиод-3 -когато свети не е циклично.
Изход реле -ИНДИКАЦИЯ ЧЕРВЕН Светодиод-4 -когато свети на изхода на релето има 220V.
НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР 1:

С бутон ”F” избирате да свети светодиод “1”, за момент натиснете бутон ”Р”, след това задръжте
“F”
докато започне да премигва последната цифра на дисплея и отпускате бутон “F” - тази цифра е
единици секунди /от 0 до 9/ и с бутон ”Р” с всяко натискане увеличавате показанието от 0 до 9.
Когато изберете нужната цифра, прехвърляте с едно натискане на бутон “F” на десетици секунди,
среден индикатор започва да премигва /от 0 до 5/, когато изберете нужната цифра натиснете
бутон “F” и отивате на единици минути. Първи иникатор премигва /от 0 до 9/ /забележете до тук
свети точката между първият и вторият индикатор / изберете необходимото време за единици
минути и при следващо натискане на бутон “F” отивате в десетици минути, отново първи индикатор премигва, но забележете, че точката свети между втори и трети индикатор - това време може да се настройва от 0 до 9. При следващо натискане на бутон “F” отново премигва първи индикатор, но вече свети точката на трети индикатор - тази цифра е стотици минути. След като сте избрали нужното време задръжте за 3 секунди бутон “F” и отивате в основното меню. Пример: ако ви трябва 7 секунди - задръжте бутон “F” за три секунди и отивате в основното меню т.е.
не е необходимо да минете през цялото меню за настройка..
НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР-2 тя е аналогична на настойка на Таймер-1, разликата е, че
първноначално трябва да започне така: с бутон”F” избирате да свети светодиод - 2/зелен/ ,
за момент натиснете бутон ”Р”, след това задръжте “F” докато започне да премигва последната
цифра за единици секунди.
Когато настроите нужните времена, стартирането на цикличен или нецикличен тайемр става с
бутон “Р”.
Ако искате да прекратите - натиснете бутон “F”.
Цикличен таймер избирате с бутон “F” - да свети червен светодиод-1 и стартирате с бутон “Р”
първото време. Когато свети светодиод-1 не е задействано релето. Второто време - когато светне
светодиод-2 зелен светва и светодиод-4 - задействано реле и на изхода има 220V.
Реверсен цикличен таймер с бутон “F” - изберете да светне светодиод-2 зелен и стартирайте с
бутон “Р”. Запомнете: реверсен режим е само за първоначално стартиране, защото след това
двата таймера се редуват.
Не цикличен таймер - изберете с бутон “F” да светне светодиод-3 син, след което светва
таймер-1 или таймер-2 /съответно светодиод-1 или светодиод-2/ и стартирайте с бутон “Р”. Имайте на предвид следното, че когато свети светодиод-1 и се стартира след изтичане на времето,
се задейства светодиод-2 и съответно релето и остава в това положение.
Ако прекъсне захранването, таймера остава в “спящ” режим и при възстановяне на захранването
продължава цикъла от прекъснането на захранването.
ЗАХРАНВАНЕ 220V
ИЗХОД РЕЛЕ 220V - 15А